Algemene voorwaarden

Herba streeft ernaar de fruitmanden te leveren op de afgesproken datum (dinsdag). Indien de afgesproken dag een wettelijke feestdag is, wordt de bestelling de daaropvolgende werkdag geleverd. Indien een levering niet kan plaatsvinden o.w.v. overmacht streeft Herba ernaar de fruitmand de eerstvolgende werkdag te leveren.

Onze prijzen worden opgegeven in Euro en zijn steeds exclusief B.T.W, tenzij anders vermeld.

Klachten over de levering dienen schriftelijk binnen de 48 uur na de levering gemeld te worden. Geen enkele betwisting zal na het verstrijken van deze termijn aanvaard worden. Herba zal haar tussenkomst beperken tot het vervangen van de stukken of tot de terugbetaling van de betaalde prijs zonder dat de klant aanspraak kan maken op een grotere schadevergoeding.

Een bestelling kan uiterlijk 3 werkdagen voor de levering geannuleerd worden. 

Eénmalige bestellingen dienen contant betaald te worden bij levering. Bestellingen over langere termijn zijn betaalbaar binnen 15 dagen na factuurdatum.

Indien de factuur op de vervaldatum onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het bedrag van de factuur worden verhoogd met 20%.

Ingevolge de wet bestrijding betalingsachterstand dd. 02/08/2002, zijn ten laste van de wanbetaler alle invorderingskosten, waaronder administratiekosten (forfaitair geschat op 50% van de waarde van de transactie), deurwaarderskosten volgens opgave en onkosten en erelonen van de advocaat volgens het indicatief barema van de Orde van Advocaten en zonder dat de rechtsplegingsvergoeding hiermee dubbel gebruik uitmaakt.

Geschillen worden uitsluitend toegekend aan de rechtbanken van Hasselt.